Oct

22 2019

Simchat Torah

9:30AM - 7:00PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Simchat Torah-Celebration Continues 9:30am
Mincha/Maariv/Havdallah 7:00pm