Mar

26 2016

Congregation Anshai Torah Sisterhood Shabbat-Torah Fund

9:30AM - 2:00PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Sheila Stern
http://www.anshaitorah.org

$ Cost $ 0.00

This year's Torah Fund honoree with be Anshai Torah's Past President, Debbie Katz.