Apr

11 2015

CAT Yom Tov-Yiskor

9:30AM - 9:15PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

9:30AM- 8th day of Pesah--Shabbat Kulanu
Yom Tov Service- Yizkor
Walking Shabbat
8:00PM Mincha/Maariv
8:36PM Havdallah