Oct

6 2015

CAT Simchat Torah

9:30AM - 8:30PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Simchat Torah-Celebration Continues 9:30AM
Mincha/Maariv 7:15PM
Havdallah 7:48PM