Apr

5 2015

CAT Pesah-Yom Tov

9:30AM - 8:45PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

9:30AM- Second day of Pesah
7:45PM - Mincha/Maariv