Sep

23 2018

CAT Erev Sukkot

6:00PM - 8:00PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Deborah Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

6:00PM Mincha/Maariv-Yom Tov Services