Oct

19 2019

CAT 6th Day Sukkot

9:30AM - 12:30PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Hol HaMoed, Shabbat 9:30am
Walking Shabbat