Apr

4 2018

CAT 5th Day Pesah

6:30AM - 6:15PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
9724737718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

6:30AM Hol HaMoed Shacharit
6:15PM Mincha