Apr

2 2018

CAT 3rd Day Pesah

8:00AM - 6:15PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

8:00AM Hol HaMoed Shacharit
6:15PM Mincha