Sep

24 2018

CAT 1st Day Sukkot

9:30AM - 8:30PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Deborah Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

9:30AM- Yom Tov Service
7:30PM- Mncha/Maariv
Candle Lighting Time- 8:05PM