Mar

31 2018

CAT 1st Day Pesah

9:30AM - 8:28PM  

Congregation Anshai Torah 5501 W. Parker Rd.
Plano, TX 75093
972-473-7718 anshai@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

Contact Debbie Butvin
972-473-7718
receptionist@anshaitorah.org
http://www.anshaitorah.org

9:30AM Shabbat/Yom Tov
5:30PM Mincha-Shabbat/Yom Tov
8:28PM Candle Lighting Time
Second Seder